Regulamin

ZAPOZNAJ SIĘ Z REGULAMINEM STRONY I HOTELU

Regulamin

Pobyt ze zwierzętami w hotelu Ottaviano

W hotelu Ottaviano, rozumiemy, że zwierzęta są ważną częścią rodziny i z radością witamy Ciebie i Twoich pupili w naszym
hotelu. Aby zapewnić przyjemny pobyt wszystkim naszym gościom, uprzejmie prosimy o przestrzeganie poniższego regulaminu
dotyczącego zwierząt.

 

Zasady ogólne

 1. Akceptujemy małe psy i koty. Inne zwierzęta, takie jak ptaki lub małe gryzonie, mogą być akceptowane po uprzednim
  zatwierdzeniu przez Kierownictwo Hotelu.
 2. W jednym pokoju mogą przebywać maksymalnie dwa zwierzęta.
 3. Jednorazowa opłata za zwierzę wynosi 100 PLN / doba za jedno zwierzę

Rezerwacja

 1. Podczas dokonywania rezerwacji prosimy o zgłoszenie obecności zwierzęcia, aby tę informację uwzględnić w rezerwacji
  hotelowej. Właściciel zwierzęcia zobowiązany jest do podania numeru kontaktowego, na czas pobytu zwierzęcia w hotelu, na
  wypadek jakichkolwiek trudnych/kryzysowych sytuacji związanych z pobytem zwierzęcia w hotelu, np. nadmiernego szczekania
  lub uszkodzeń pokoju.
 2. W hotelu akceptowane są tylko zdrowe zwierzęta posiadające certyfikat zdrowia, z aktualnymi szczepieniami i
  potwierdzeniem odrobaczenia. Recepcja hotelu może poprosić o okazanie certyfikatu zdrowia przy zameldowaniu, a w
  przypadku brakujących szczepień ma prawo odmówić pobytu zwierzęcia w hotelu i na terenie hotelu ze względu na
  bezpieczeństwo innych gości. Ponadto hotel ma prawo odmówić wstępu zwierzętom chorym lub w trakcie rekonwalescencji.

Pobyt w hotelu

 1. Właściciel zwierzęcia oświadcza, że zwierzę przebywające na terenie hotelu jest zdrowe i nie stanowi zagrożenia dla innych
  osób i zwierząt.
 2. Oferujemy udogodnienia dla zwierząt, takie jak miski na karmę i wodę oraz legowiska i kuwetę na nieczystości. Prosimy o poinformowanie Recepcji o potrzebie skorzystania z tych udogodnień.
 3. Jeśli potrzebujesz informacji na temat lokalnych usług dla zwierząt, w tym weterynarzy, sklepów zoologicznych lub parków
  dla psów, proszę poprosić o pomoc personel Recepcji.
 4. Właściciel zwierzęcia ponosi pełną odpowiedzialność finansową i prawną za wszelkie szkody wyrządzone przez swoje
  zwierzę innym osobom, mieniu hotelu i gościom.
  Ocena szkód jest dokonywana przez Kierownictwo Hotelu,
 5. Zwierzęta nie mogą zakłócać spokoju i pobytu innych gości.
 6. W przypadku powtarzających się skarg ze strony innych gości lub personelu hotelu związanych z pobytem zwierzęcia, hotel
  zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia zwierzęcia z terenu hotelu. W przypadku odmowy, hotel może skrócić
  rezerwację i pobyt właściciela zwierzęcia w hotelu.
 7. W przypadku pozostawienia zwierzęcia samego w pokoju, prosimy o wywieszenie na drzwiach zewnętrznych pokoju
  zawieszki informującej o tym fakcie. Zawieszki te dostępne są w Recepcji oraz podczas zameldowania Gości.
 8. Właściciel zwierzęcia oświadcza, że przeczytał i akceptuje regulamin pobytu zwierząt w Hotelu Ottaviano.

Etykieta dla zwierząt

 1. Trzymaj swoje zwierzę na smyczy lub w klatce w miejscach publicznych w hotelu. W szczególnych przypadkach hotel może wymagać założenia kagańca.
 2. Nie zostawiaj swojego zwierzęcia bez opieki w pokoju, chyba że jest w klatce. Upewnij się, że Twoje zwierzę zachowuje
  się odpowiednio i nie przeszkadza innym gościom.
 3. Używanie ręczników hotelowych i pościeli dla zwierząt domowych jest niedozwolone. Hotel nie zezwala zwierzętom na
  przebywanie na łóżkach lub sofach, a zwierzęta nie powinny załatwiać się w pokoju ani w innych pomieszczeniach hotelowych.
 4. W przypadku konieczności dodatkowego sprzątania związanego z wypadkami lub nadmiernym wypadaniem sierści
  zwierzęcia, zostanie naliczona dodatkowa opłata za sprzątanie ustalona przez Kierownictwo Hotelu. Usługi sprzątania
  będą świadczone tylko wtedy, gdy zwierzę nie przebywa w pokoju lub gdy Gość jest obecny, aby nadzorować swoje
  zwierzę. Goście proszeni są o poinformowanie Recepcji o planowanym wyjściu ze zwierzęciem w celu posprzątania pokoju.
 5. Zwierzęta mogą przebywać wyłącznie w wyznaczonych obszarach hotelu. Zwierzęta nie mogą przebywać w częściach
  restauracyjnych i rekreacyjnych, z wyjątkiem psów przewodników.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Recepcją w dowolnym momencie.

Polityka informacyjna
 
 

Klauzula nr 1 Informacyjna – HOTEL OTTAVIANO

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Hotel OTTAVIANO ul. Monte Cassino 3, 72-600 Świnoujście.
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych: Krzysztofa Grzeszek e-mial:biuro@ottaviano.pl
 • Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na Nas ciąży takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów – w tym przypadku ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń).
 • Macie Państwo prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania usunięcia, sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Szczegółowy zakres powyższych obowiązków oraz wyłączenia z tym związane określa Sekcja 3 RODO. Zwracamy uwagę, że możemy odmówić usunięcia Państwa danych osobowych jedynie w szczególnych sytuacjach np. gdy ich przetwarzanie niezbędne jest nam do ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń wynikających z umowy.
 • Jeżeli uznacie, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa macie prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją praw i obowiązków wynikających z umowy, dla celów podatkowych, w tym mogą być przetwarzane dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa, jeśli takie się pojawią.
 • Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy lub wystawienia faktury. W przypadku, gdy przetwarzanie danych regulują przepisy prawa podanie tych danych jest obowiązkowe.
 • Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy, a także nasi pracownicy oraz podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi księgowe, prawne, transportowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę.
 • Państwa dane będą przetwarzane przez Nas w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, jednak decyzje wiążące nie będą zautomatyzowane. Nie będzie to również wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację. Oznacza to, że informacje, które otrzymasz od nas np. w Newsletterze lub treści, które pokazujemy Ci na naszej stronie i w wyświetlanych reklamach, mogą być powiązane z tym, w jaki sposób korzystałeś z serwisu www.ottaviano.pl. Dzięki temu będziemy mogli lepiej dopasować treść naszych usług świadczonych drogą elektroniczną do Twoich preferencji, potrzeb i zainteresowań.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytej realizacji celów, o których mowa w pkt. 2, przez cały czas przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. w związku z realizacją 5 letniego obowiązku archiwizacyjnego lub do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy lub ostatecznego zakończenia postępowań związanych z roszczeniami i uprawnieniami wynikających z umowy.
 
 

Klauzula nr 2 – Kandydaci do pracy na wolne stanowisko pracownicze

ADMINISTRATOR:

Administratorem danych osobowych jest Hotel OTTAVIANO ul. Monte Cassino 3, 72-600, Świnoujście.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH:

Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować wysyłając e-mail na adres: biuro@ottaviano.pl

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:

Państwa dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego wraz z przedstawieniem oferty pracy na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych* tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych z art. 22 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.) i §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.)
 • art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych* tj. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (w przypadku podania danych o których mowa w art. 9 ust. 1 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych* oraz innych danych w tym danych do kontaktu).

ODBIORCY DANYCH:

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do odbioru tych danych na podstawie przepisów prawa oraz dostawcom usług pocztowych, prawnych, podmiotom medycznym, dostawcom usług i oprogramowania komputerowego wspomagającego zarządzanie oraz dostawcom usług dodatkowych w zakresie komputerowego systemu zarządzania (w tym hosting strony internetowej i poczty elektronicznej), którzy świadczą usługi dla hotelu.

CZAS PRZETWARZANIA:

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, nie dłużej niż przez okres trzech miesięcy od daty opublikowania ogłoszenia o wyborze kandydata na wolne stanowisku.

TWOJE PRAWA:

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych*

 • dostępu do swoich danych (w tym uzyskania kopii danych),
 • sprostowanie (poprawianie), usunięcie lub ograniczenia przetwarzania,
 • przenoszenia danych (danych przetwarzanych na podstawie zgody),
 • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych (danych przetwarzanych na podstawie zgody),
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody),
 • wniesienie skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Podanie danych określonych w art. 22 Kodeksu pracy jest dobrowolne, jednakże niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne na gruncie wyrażonej zgody.

Przetwarzanie danych nie wiąże się z automatycznym podejmowaniem decyzji w tym profilowaniem.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 
 

Klauzula nr 3 – Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę

ADMINISTRATOR:

Administratorem danych osobowych jest Hotel OTTAVIANO ul. Monte Cassino 3, 72-600 Świnoujście.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH:

Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować wysyłając e-mail na adres: biuro@ottaviano.pl.

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:

Państwa dane przetwarzane są w następujących celach:

Realizacja zobowiązań pracodawcy wynikających ze stosunku pracy na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 9 ust. 2 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą),

Wykonania obowiązku prawnego wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie obsługi kadrowo- płacowej pracowników jak również procesu zarządzania zasobami ludzkimi na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych* (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych) i w związku z przepisami takimi jak:
 • ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1778 z późn. zm.) – w zakresie przepisów określających zasady zgłaszania przez pracodawcę pracowników do objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym,
 • ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 200 z późn. zm.)- w zakresie przepisów określających zasady zgłaszania pracowników do urzędu skarbowego przez pracodawcę,
 • ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej ora zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511)- w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami,
 • ustawy z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1368 z późn. zm.) ze szczególnym uwzględnieniem art. 54, art. 55, art. 55a ust. 6-7,
 • ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383 z późn. zm.),
 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.),
 • Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996 r., w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 2067),
 • Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 08.12.2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków (Dz. U. z 2015 r., poz. 2243),
 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15.05.1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1632),
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 01.07.2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. z 2009 r., Nr 105, poz. 870) i w związku z art. 234 Kodeksu pracy,
 • Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U. z 2004 r. nr 227, poz. 2298),
 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24.12.2002 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jego sporządzania (Dz. U. z 2013 r. poz. 924),
 • Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30.12.2016 r. w sprawie świadectwa pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 2292 z późn. zm.),
 • pozostałych aktów prawnych odnoszących się do pracowników w rozumieniu przedmiotowej informacji i uzasadniających wykonanie obowiązku prawnego.

Państwa dane mogą być przetwarzane również zgodnie z udzieloną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych* w celu umożliwienia skorzystania z dobrowolnego ubezpieczenia medycznego.

ODBIORCY DANYCH:

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do odbioru tych danych na podstawie przepisów prawa dostawcom usług pocztowych, podmiotom medycznym, bankom i pozostałym instytucjom finansowym, dostawcom usług i oprogramowania komputerowego wspomagającego zarządzanie oraz dostawcom usług dodatkowych w zakresie komputerowego systemu zarządzania (w tym hosting strony internetowej i poczty elektronicznej), sądom, komornikom, podmiotom świadczącym usługi prawne. W przypadku udzielonej zgody dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom ubezpieczeniowym.

CZAS PRZETWARZANIA:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 50 lat od zakończenia umowy o pracę (akta osobowe) w pozostałych celach nie dłużej niż 10 lat.

TWOJE PRAWA:

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych*

 • dostępu do swoich danych (w tym uzyskania kopii danych w zakresie technicznie i prawnie możliwym),
 • sprostowanie (poprawiania danych gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym),
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w przypadkach przewidzianych prawem,
 • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych (danych przetwarzanych na podstawie zgody),
 • przenoszenia danych (w przypadku, gdy przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody oraz danych przetwarzanych na podstawie umowy),
 • wniesienie skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych.

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych mają Państwo prawo do jej wycofania. Skorzystanie z prawa wycofania zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania wyżej wymienionych celów.
W przypadku ich niepodania nie dojdzie do zawarcia i wykonania umowy o pracę oraz realizacji świadczeń z nią związanych.

Przetwarzanie danych nie wiąże się z automatycznym podejmowaniem decyzji w tym profilowaniem.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 
 

Klauzula nr 4 – Monitoring wizyjny

ADMINISTRATOR:

Administratorem danych osobowych jest Hotel OTTAVIANO ul. Monte Cassino 3, 72-600 Świnoujście.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH:

Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować wysyłając e-mail na adres: biuro@ottaviano.pl.

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:

Państwa dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych*.

ODBIORCY DANYCH:

Zapis z monitoringu może być udostępniony w ściśle określonych przypadkach organom policji oraz pozostałym uprawnionym do pobrania zapisu organom ścigania, pozostałym podmiotom upoważnionym do odbioru tych danych na podstawie przepisów prawa oraz dostawcom usług IT, którzy zapewniają obsługę monitoringu.

CZAS PRZETWARZANIA:

Dane osobowe będą zapisane na nośniku elektronicznym przez okres nie dłuższy niż 30 dni, po czym zostaną trwale usunięte chyba, że zajdzie uzasadniona konieczność przechowywania zapisu monitoringu dla celów dowodowych w zakresie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez stosowne organy lub innego postępowania na mocy obowiązujących przepisów prawa.

TWOJE PRAWA:

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych*

 • dostępu do swoich danych (w tym uzyskania kopii danych na zasadach ściśle określonych w przepisach prawa),
 • usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania w przypadkach przewidzianych prawem,
 • wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienie skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu rejestracji obrazu z monitoringu wizyjnego i realizacji celów powyżej. Odmowa udostępnienia danych będzie skutkować brakiem możliwości korzystania z zasobów hotelu.

Przetwarzanie danych nie wiąże się z automatycznym podejmowaniem decyzji w tym profilowaniem.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 
 

Klauzula nr 5 – Dostawcy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

ADMINISTRATOR:

Administratorem danych osobowych jest Hotel OTTAVIANO ul. Monte Cassino 3, 72-600 Świnoujście.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH:

Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować wysyłając e-mail na adres: biuro@ottaviano.pl.

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:

Państwa dane przetwarzane są w następujących celach:

Zawarcie i wykonanie umowy w tym jej rozliczenia na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy),
 • wypełnienia obowiązku prawnego względem organów publicznych na podstawie:
 • art. 6, ust.1, lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych* (przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz ogółem przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych oraz innych przepisów dotyczących podatków i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz innych ustaw dotyczących finansów publicznych,

Obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie:

 • art. 6, ust.1, lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych* (przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) ustawach o finansach publicznych oraz innymi ustawami.

ODBIORCY DANYCH:

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do odbioru tych danych na podstawie przepisów prawa (w tym organy kontroli i nadzoru nad działalnością hotelu, sądy), dostawcom usług pocztowych oraz kurierskich, dostawcom usług i oprogramowania komputerowego wspomagającego zarządzanie oraz dostawcom usług dodatkowych w zakresie komputerowego systemu zarządzania (w tym hosting strony internetowej i poczty elektronicznej), bankom oraz pozostałym instytucjom finansowym w zakresie realizacji płatności bezgotówkowej, dostawcom usług prawnych w zakresie realizacji roszczeń.

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH:

 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:
 • zawarcie i wykonanie umowy- do momentu zakończenia umowy,
 • wypełnienia obowiązku prawnego względem organów publicznych tak długo jak administrator danych będzie do tego zobligowany przepisem prawa. Na gruncie obecnych przepisów prawa podatkowego jest to okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. W związku z wypełnieniem obowiązku prawnego w pozostałym zakresie- zgodnie z przepisami prawa oraz mając na względzie obowiązujące przepisy archiwalne w hotelu,
 • obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń- zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z uwzględnieniem terminów przedawnienia roszczeń określonych w przepisach prawa.

TWOJE PRAWA:

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych*

 • dostępu do swoich danych w tym uzyskania kopii danych,
 • sprostowanie, usunięcie lub ograniczenia przetwarzania (w przypadkach kiedy nie jest to ograniczone innymi przepisami prawa, np. przepisami dotyczącymi podatków, przepisami z zakresu zamówień publicznych i innych o ile dotyczą),
 • przenoszenia danych (danych przetwarzanych na podstawie umowy),
 • wniesienie skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania wyżej wymienionych celów. W przypadku ich niepodania nie będzie można nawiązać współpracy handlowej. Przetwarzanie danych osobowych nie wiąże się z automatycznym podejmowaniem decyzji w tym profilowaniem.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 
 

Klauzula nr 6 – Osoby, z którymi nawiązywane są relacje handlowe

ADMINISTRATOR:

Administratorem danych osobowych jest Hotel OTTAVIANO ul. Monte Cassino 3, 72-600 Świnoujście..

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH:

Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować wysyłając e-mail na adres: biuro@ottaviano.pl.

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:

Państwa dane przetwarzane są w następujących celach:

Nawiązywanie relacji handlowych na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy).

Sprawozdawczość względem organów publicznych w zakresie właściwego gospodarowania finansami na podstawie:

 • art. 6 ust.1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych* (przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).

ODBIORCY DANYCH:

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do odbioru tych danych na podstawie przepisów prawa (w tym organy kontroli i nadzoru nad działalnością hotelu), dostawcom usług pocztowych oraz kurierskich, dostawcom usług i oprogramowania komputerowego wspomagającego zarządzanie oraz dostawcom usług dodatkowych w zakresie komputerowego systemu zarządzania (w tym hosting strony internetowej i poczty elektronicznej).

CZAS PRZETWARZANIA:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi w Hotel przepisami archiwalnymi.

TWOJE PRAWA:

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych*

 • dostępu do swoich danych (w tym uzyskania kopii danych),
 • sprostowanie, usunięcie lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • wniesienie skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania wyżej wymienionych celów. W przypadku ich niepodania nie będzie możliwe podjęcie współpracy.
Przetwarzanie danych osobowych nie wiąże się z automatycznym podejmowaniem decyzji w tym profilowaniem.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 
 

Klauzula nr 7 – Kontrahenci, osoby fizyczne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

ADMINISTRATOR:

Administratorem danych osobowych jest Hotel OTTAVIANO ul. Monte Cassino 3, 72-600, Świnoujście.(dalej: Hotel).

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH:

Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować wysyłając e-mail na adres: biuro@ottaviano.pl.

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:

Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

Zawarcie i wykonanie umowy na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą),

Wypełnienia obowiązku prawnego względem organów publicznych na podstawie:

 • art. 6, ust.1, lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych* (przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz ogółem przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych oraz innych przepisów dotyczących podatków,

Obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń oraz ściągania należności na podstawie:

 • art. 6, ust.1, lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych* (przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) ustawach o finansach publicznych oraz innymi ustawami obligującymi administratora danych do właściwego gospodarowania mieniem i zasobami oraz dbania o wizerunek organizacji.

ODBIORCY DANYCH:

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do odbioru tych danych na podstawie przepisów prawa (w tym organy kontroli i nadzoru nad działalnością hotelu), dostawcom usług pocztowych oraz kurierskich, dostawcom usług i oprogramowania komputerowego wspomagającego zarządzanie oraz dostawcom usług dodatkowych w zakresie komputerowego systemu zarządzania (w tym hosting strony internetowej i poczty elektronicznej), bankom oraz pozostałym instytucjom finansowym w zakresie realizacji płatności bezgotówkowej, dostawcom usług prawnych i windykacyjnych w zakresie realizacji roszczeń oraz ściągania należności.

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:

 • zawarcie i wykonanie umowy- do momentu zakończenia umowy;
 • wypełnienia obowiązku prawnego względem organów publicznych tak długo jak administrator danych będzie do tego zobligowany przepisem prawa. Na gruncie obecnych przepisów prawa podatkowego jest to okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. W związku z wypełnieniem obowiązku prawnego w pozostałym zakresie- zgodnie z przepisami prawa oraz mając na względzie obowiązujące przepisy archiwalne w hotelu;
 • obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń- zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z uwzględnieniem terminów przedawnienia roszczeń określonych w przepisach prawa;
 • ściąganie należności- do momentu pełnego rozliczenia.

TWOJE PRAWA:

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych*

 • dostępu do swoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • sprostowanie, usunięcie lub ograniczenia przetwarzania (w przypadkach kiedy nie jest to ograniczone innymi przepisami prawa, np. przepisami dotyczącymi podatków, przepisami z zakresu zamówień publicznych, przeprowadzania postępowań ofertowych o wyłonienie najkorzystniejszej oferty i innych jeśli dotyczą),
 • przenoszenia danych do innego administratora (danych przetwarzanych na podstawie umowy),
 • wniesienie skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania wyżej wymienionych celów. W przypadku ich niepodania nie będzie można nawiązać współpracy handlowej.
Przetwarzanie danych osobowych nie wiąże się z automatycznym podejmowaniem decyzji w tym profilowaniem.

*RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 
 

Klauzula nr 8 – Pracownicy i współpracownicy kontrahentów/ dostawców i potencjalnych kontrahentów/potencjalnych dostawców

ADMINISTRATOR:

Administratorem danych osobowych jest Hotel OTTAVIANO ul. Monte Cassino 3, 72-600, Świnoujście.(dalej: Hotel).

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH:

Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować wysyłając e-mail na adres: biuro@ottaviano.pl.

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:

Państwa dane przetwarzane są celu:

Wyboru i składania zamówień do dostawców jak również w celu prawidłowej relacji określonej w umowie o współpracy z kontrahentem Hotel na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą),
 • obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń na podstawie:
 • art. 6, ust.1, lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych* (przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) oraz innymi ustawami.

ODBIORCY DANYCH:

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do odbioru tych danych na podstawie przepisów prawa (w tym organy kontroli i nadzoru nad działalnością hotelu), dostawcom usług pocztowych oraz kurierskich, dostawcom usług i oprogramowania komputerowego wspomagającego zarządzanie oraz dostawcom usług dodatkowych w zakresie komputerowego systemu zarządzania (w tym hosting strony internetowej i poczty elektronicznej), dostawcom usług prawnych w zakresie realizacji roszczeń.

CZAS PRZETWARZANIA:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:

 • wykonanie umowy- do momentu zakończenia umowy,
 • obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń- zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z uwzględnieniem terminów przedawnienia roszczeń określonych w obowiązujących przepisach prawa.

TWOJE PRAWA:

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych*

 • dostępu do swoich danych (w tym uzyskania kopii danych),
 • sprostowanie, usunięcie lub ograniczenia przetwarzania (jeśli nie ograniczają tego przepisy prawa),
 • przeniesienia danych do innego administratora (danych przetwarzanych w celu realizacji umowy),
 • wniesienie skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania wyżej wymienionych celów. W przypadku ich niepodania nie będzie możliwe podjęcie współpracy w tym także realizacja umowy.
Przetwarzanie danych osobowych nie wiąże się z automatycznym podejmowaniem decyzji w tym profilowaniem.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 
 

Klauzula nr 9 – Kandydaci i zleceniobiorcy nieprowadzący działalności gospodarczej

ADMINISTRATOR:

Administratorem danych osobowych jest Hotel OTTAVIANO ul. Monte Cassino 3, 72-600, Świnoujście.(dalej: Hotel).

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH:

Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować wysyłając e-mail na adres: biuro@ottaviano.pl.

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:

Zawarcia i wykonania umowy zlecenia na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy),
 • wypełnienia obowiązku prawnego względem organów publicznych na podstawie:
 • art. 6, ust.1, lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych* (przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz ogółem przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych oraz innych przepisów dotyczących podatków, przepisów dotyczących zgłaszania do ubezpieczeń społecznych, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.),

Obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń oraz ściągania należności na podstawie:

 • art. 6, ust.1, lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych* (przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) ustawach o finansach publicznych oraz innymi ustawami obligującymi administratora danych.

ODBIORCY DANYCH:

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do odbioru tych danych na podstawie przepisów prawa, dostawcom usług pocztowych, podmioty medyczne, dostawcom usług i oprogramowania komputerowego wspomagającego zarządzanie oraz dostawcom usług dodatkowych w zakresie komputerowego systemu zarządzania (w tym hosting strony internetowej i poczty elektronicznej), dostawcom usług prawnych w zakresie realizacji roszczeń, podmiotom medycznym.

CZAS PRZETWARZANIA:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:

 • w celu realizacji umowy- do momentu jej zakończenia,
 • w celu dochodzenia roszczenia- na podstawie obowiązujących przepisów prawa z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w przepisach prawa,
 • w celu wypełnienia obowiązku prawnego- 5 lat od zakończenia umowy.

TWOJE PRAWA:

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych*

 • dostępu do swoich danych (w tym uzyskania kopii danych),
 • sprostowanie, usunięcie lub ograniczenia przetwarzania (jeśli nie ograniczają tego przepisy prawa),
 • przeniesienia danych do innego administratora (danych przetwarzanych w celu umowy),
 • wniesienie skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania wyżej wymienionych celów. W przypadku ich niepodania nie będzie możliwe podjęcie współpracy.
Przetwarzanie danych osobowych nie wiąże się z automatycznym podejmowaniem decyzji w tym profilowaniem.

*RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE